اتصال در مواد سرامیکی Joining in Ceramics

Welding Robots Welding Robots by Pires (pdf) خرید از کتاب فروشان
اتصال در مواد سرامیکی

سرامیک

اتصال در مواد سرامیکی دارای ماهیتی کاملا متفاوت با اتصال در مواد فلزی است ...

Welding Robots Welding Robots by Pires (pdf) خرید از کتاب فروشان

پیام

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.