پایگاه جوش ایران

فرآیند جوشکاری انفجاری Explosion Welding

فرآیند جوشکاری انفجاری

انفجاری

در جوشکاری انفجاری، نیروی لازم برای تغییر فرم فصل مشترک توسط یک شارژ انفجاری ایجاد می شود. در پرکاربردترین موارد استفاده این فرآیند، دو صفحه تخت برای تشکیل یک ساختار دوفلزی به هم متصل می گردند. از یک شارژ انفجاری برای فشردن صفحه بالایی یا صفحه فلایر روی صفحه پایه استفاده می شود. این فشردن به گونه ای رخ می دهد که موجی از ماده مومسان در فصل مشترک، با متصل شدن صفحات به سمت جلو پیش رانده می شود. برای قطعات بزرگ، نیروی قابل ملاحظه ای وجود دارد و برای اطمینان از ایمنی فرآیند باید توجه ویژه ای مبذول گردد. این فرآیند مشخصه های زیر را دارد:

  • یک فرآیند تک مرحله ای است.
  • زمان جوشکاری کوتاه است.
  • برای اتصال سطوح بزرگ مناسب است.
  • برای اتصال مواد غیریکسان و ضخامت های متفاوت مناسب است.
  • برای قطعات بزرگ آماده سازی باید با دقت صورت بگیرد.
  • ایمنی یک مسئله است.

این فرآیند ممکن است برای جوشکاری لوله های مبدل های حرارتی به صفحات لوله ای یا برای مسدود کردن لوله های آسیب دیده یا اضافه هم به کار رود.

پیام

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.