پایگاه جوش ایران

فرآیندهای جوشکاری قوسی Arc Welding

فرآیندهای جوشکاری قوسی

جوشکاری باقوس

فرآیندهای جوشکاری قوسی فرآیندهایی هستند که یک قوس الکتریکی بین قطعه کار و الکترود برقرار شده و انرژی حاصل از آن باعث ذوب شدن ناحیه زیر الکترود گشته و اتصال بوجود می آید.

قوس می تواند توسط جریان مستقیم یا غیر مستقیم به وجود آید. همچنین الکترود استفاده شده می تواند دائمی یا مصرف‌شدنی باشد.  این فرآیندها ممکن است دستی، خودکار یا نیمه خودکار باشند.