فرآیندهای جوشکاری قوسی Arc Welding

Welding Robots Welding Robots by Pires (pdf) خرید از کتاب فروشان
فرآیندهای جوشکاری قوسی

جوشکاری باقوس

فرآیندهای جوشکاری قوسی فرآیندهایی هستند که یک قوس الکتریکی بین قطعه کار و الکترود برقرار شده و انرژی حاصل از آن باعث ذوب شدن ناحیه زیر الکترود گشته و اتصال بوجود می آید.

قوس می تواند توسط جریان مستقیم یا غیر مستقیم به وجود آید. همچنین الکترود استفاده شده می تواند دائمی یا مصرف‌شدنی باشد.  این فرآیندها ممکن است دستی، خودکار یا نیمه خودکار باشند.

Welding Robots Welding Robots by Pires (pdf) خرید از کتاب فروشان

پیام

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.