فرآیندهای جوشکاری حالت جامد Solid State Welding

Welding Robots Welding Robots by Pires (pdf) خرید از کتاب فروشان
فرآیندهای جوشکاری حالت جامد

جوشکاری حالت جامد

جوشکاری حالت جامد، گروهی از فرآیندهای جوشکاری هستند که در آنها، پیوستگی مواد در دماهایی زیر نقطه ذوبشان رخ می دهد و این پیوستگی بدون ذوب فلز پایه اتفاق می افتد. به علاوه در این فرآیندها از هیچ ماده پرکننده لحیمی استفاده نمی شود. ممکن است در این فرآیندها فشار استفاده گردد یا نگردد. این گروه شامل جوشکاری سرد، جوشکاری نفوذی، جوشکاری اصطکاکی، جوشکاری پتکه ای، جوشکاری انفجاری، جوشکاری فشاری داغ، جوشکاری نوردی، و جوشکاری فراصوتی است. از مزایای این روشها، ذوب نشدن فلز پایه و عدم تشکیل ناگت جوش است. در این روشها، فلزات اتصال، خواص اولیه خود را حفظ می کنند و مشکلات ناشی از ناحیه متاثر از حرارت که حاصل ذوب شدن بخشی از فلز پایه است، در این فرآیندها دیده نمی شود. در جوشکاری مواد غیر همجنس، اختلاف ضریب انبساط حرارتی و هدایت گرمایی مواد از اهمیت بسیار کمتری در مقایسه با فرآیندهای جوشکاری ذوبی برخوردار است.

Welding Robots Welding Robots by Pires (pdf) خرید از کتاب فروشان

پیام

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.